POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Administratora Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator Serwisu przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
1.2. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

2. DEFINICJE

2.1. Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:
• Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;
• Administrator Serwisu – SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie, ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053972, kapitał zakładowy 21 772 550,00 zł opłacony w całości
• Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu;
• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Serwisu dostępna pod adresem:
www.o-kurczaki.pl
• Plik cookie – plik pobrany na komputer Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych;

3. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

3.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Administrator Serwisu.
3.2. W wyniku korzystania z Serwisu, Administrator Serwisu może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
3.3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator Serwisu zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
4.1.1. informowanie o swojej działalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora Serwisu tj. kontakt z Użytkownikami)
Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub w celu wysyłki newslettera do Użytkowników zapisanych do newslettera).
4.1.2. działania marketingowe i polepszanie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań Użytkowników).
Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym dopasowywanie treści do zainteresowań Użytkowników.
4.1.3. realizacja obowiązków prawnych Administratora Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Administrator Serwisu przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4.1.4. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług).
Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.
4.1.5. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Administrator Serwisu może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1. Administrator Serwisu może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
5.2. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator Serwisu w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu). W takich przypadkach Administrator Serwisu zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
5.3. Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Administrator Serwisu zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, lub korzysta z innych podstaw transferu danych osobowych.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu w ramach Serwisów:
• prawo dostępu do danych osobowych
• prawo do sprostowania danych osobowych
• prawo do wycofania zgody
• prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• prawo żądania przeniesienia danych osobowych
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6.2. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować elektronicznie na adres: rodo@superdrob.pl
6.3. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1. Administrator Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
7.2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora Serwisu roszczeń w stosunku do Użytkowników.
7.3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

8. PLIKI COOKIES

8.1. Serwis stosuje Pliki cookie, które zawierają:
– nazwę serwera, z którego Plik cookie został wysłany;
– okres istnienia Pliku cookie;
– wartość Pliku cookie (zwykle losowo wygenerowana unikatowa liczba).
8.2. Serwis, który wysłał Plik cookie, używa tego numeru do rozpoznawania Użytkownika po powrocie do witryny lub przeglądania ze strony na stronę. Tylko Serwis, który wysłał Plik cookie, może odczytać, a zatem użyć tego Pliku cookie.
8.3. Administrator Serwisu używa Plików cookie, w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła.

9. RODZAJE I CZAS TRWANIA PLIKÓW COOKIES

9.1. Serwis korzysta z kilku rodzajów Plików cookie, w tym:
9.1.1. Plików cookies Google Analytics
Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie I zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
9.2. Użytkownik może autoryzować, odmówić lub wyłączyć Pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy Plik cookie już zainstalowany w przeglądarce, ten Plik nie będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do końca jego żywotności. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że część Serwisu będzie niedostępna dla Użytkownika lub będzie miało negatywny wpływ na wydajność, efektywność lub dostosowanie Serwisu.
9.3. Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

10.1. Administrator Serwisu umieszcza najbardziej aktualną wersją Polityki Prywatności w stopce Serwisu.

Print Friendly, PDF & Email